Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 28 2017

idylla
1742 db51 500
Reposted fromfungi fungi vianaelienn naelienn
idylla
5140 92cb
Reposted fromzciach zciach viaki-adi ki-adi
idylla
3677 887d 500
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viaki-adi ki-adi
idylla

List Osieckiej do Hłaski

Mazury 21 VI 57.

Marku najmilszy!

Tu są Mazury, więc wielkie niebo, jezioro spokojne jak pies. Oczywiście dobry, łagodny pies.

Siedzę na brzegu starej studni, obok gdacze smutna jakaś kura, a ja chcę Ci powiedzieć parę rzeczy ważnych.

Nie wiem czy dobrze to pamiętasz. Zadzwoniłeś do mnie parę dni temu i powtarzałeś "jestem wrak"! I mówiłeś, że nic nie napiszesz

I wołałeś "Nie licz na mnie".

Marek, posłuchaj mnie uważnie.

Tu nie chodzi o to, żebym ja na Ciebie liczyła. Chodzi o to, żebyś Ty na mnie liczył Żebyś wiedział, żebyś zawsze wiedział, że masz na świecie człowieka, do którego w każdy dzień, w każdym stanie i o każdej godzinie możesz przyjść...

Bo nie przeraża mnie to, że mówisz o sobie złe słowa. Nawet wtedy, kiedy dzwonisz późno wieczorem i powtarzasz ,"jestem wrak". Bo to nieprawda.

Marek, masz w sobie to najpiękniejsze, co może mieć człowiek - prawdę. Nie chcesz być taki jak świat, w którym żyjesz. Jesteś najodważniejszy z naszego pokolenia, bo widzisz prawdę nawet tam, gdzie to bardzo boli.

Jesteś bardzo piękny i bardzo wiele wart.

Dlatego bzdurą są te złe słowa, które o sobie mówisz. I bzdurą jest to, czego się boisz, że już nie będziesz pisać Nie zrezygnujesz z prawdy, więc będziesz pisał. Także najlepiej w naszym pokoleniu. Chyba, że przestaniesz się buntować Ale to Ci nie grozi, wiem o tym. Kończę ten trudny list.

Do widzenia, kochany 

Twoja Agnieszka
Reposted fromperla perla viaBeatNick BeatNick
idylla
3818 6d77 500
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viaZurui Zurui
idylla
3804 d4ab 500
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viaZurui Zurui
idylla
3531 7b37 500
Reposted fromdreptak dreptak viaDagarhen Dagarhen
idylla
Reposted fromsaski saski viavolldost volldost
idylla
Misheard lyrics, part 5
Reposted fromtgs tgs viavolldost volldost
idylla
9497 c262 500
RPG
Reposted frommisiapa misiapa viasaudepp saudepp

July 27 2017

idylla
6148 2083 500
Reposted fromKladderadatsch Kladderadatsch viaerq erq
idylla
3120 f409
Reposted fromkarahippie karahippie viahaszek haszek
idylla
Trickshot
Reposted fromPsaiko Psaiko viaHypothermia Hypothermia
idylla
1926 0c40 500
Reposted fromfungi fungi viaRedHeadCath RedHeadCath
idylla
Reposted fromFlau Flau viahardkorwey hardkorwey
idylla
Reposted fromsowaaa sowaaa viaszumyztrzaskow szumyztrzaskow
idylla
idylla
7965 405e 500
idylla
7075 8a13 500
Reposted fromvikkat vikkat viaszumyztrzaskow szumyztrzaskow
idylla
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl